Παροχές


Το λόγος + πράξη παρέχει:

Oργανωμένες σημειώσεις, επιμελημένες και ενημερωμένες από έμπειρους καθηγητές

Oργανόγραμμα για κάθε μαθητή που θα τον βοηθά να διαχειριστεί το χρόνο της μελέτης και των υπόλοιπων υποχρεώσεων του, αφήνοντάς του περισσότερο ελεύθερο προσωπικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό η διαδικασία της μελέτης γίνεται αποδοτικότερη και ο μαθητής πιο δημιουργικός

Aτομική ενισχυτική διδασκαλία για κάλυψη κενών και καλύτερη εμπέδωση της ύλης

Συστηματική συνεργασία με τους γονείς μέσω:

Tακτικής ενημέρωσης (2 φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και 1 φορά κατά την καλοκαιρινή προετοιμασία), στην οποία θα δίνεται αναλυτική βαθμολογία της επίδοσης του κάθε μαθητή στα εβδομαδιαία τεστ, στις εβδομαδιαίες εργασίες, στα διαγωνίσματα και στην προφορική εξέταση

Eκτακτης ενημέρωσης σε κάθε άλλη περίπτωση (απουσίες- μη έγκαιρη προσέλευση- ασυνέπειας) ή κατόπιν επιθυμίας των γονέων

Eξατομικευμένη διδασκαλία σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που εξασφαλίζει την ψυχολογική τους στήριξη και συναισθηματική τους ασφάλεια σε ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον

• Δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για να βοηθήσουμε τους μαθητές στην σωστή επιλογή σπουδών σύμφωνα με τις δεξιότητες τους.

• Δωρεάν συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου με αντίστοιχη συμβουλευτική και ενημερωτική συζήτηση για σχολές και προοπτικές.

Συμμετοχή σε ενημερωτικές ημερίδες για την διαχείριση τους άγχους , του χρόνου, για τις αλλαγές στο λύκειο, για το εξεταστικό σύστημα, πληροφορίες για τις σχολές , όπως και για άλλα εκπαιδευτικά θέματα.